Tegevusalad

Metsaomanike nõustamine

Valdavalt toimub metsaomanike individuaalnõustamine, vajadusel korraldatakse grupinõustamisi ja koolitusi.
Nõustamisteenust osutab Veljo Kütt, kes on pikaajalise töökogemusega ning kes omab metsanduse konsulent, tase 6 kutsetunnistust.
Nõustamisteenuse osutamisel tehakse koostööd Arved Viirlaiu nimelise Põhja-Eesti Metsaühistuga.


Alustavale metsaomanikule
Aidatakse välja selgitada metsaomaniku poolt soovitud metsade majandamise suund, räägitakse läbi toimingud, mis on vajalikud metsaga tegelemise alustamiseks eesmärgiga metsa majandada ja mets korda teha, vajadusel hinnatakse metsa üldist seisundit

Metsa üldine seisund
Metsa ligikaudse väärtuse määramine; metsa tervisliku seisundi hindamine

Metsamajandusalane nõuanne
Vajalikud ja võimalikud metsamajandamistööd; metsakasvatuslik nõustamine; metsa majandamine lähiaastatel

Metsaparandustööde tegemine
Koosluse parandamise võtted; kuivenduse vajadus ja teostamine (kuivendussüsteemide ülevaatus, kuivenduskraavide hooldamine, kuivendusvõrgud jne); maaparandus

Toetusalane abi
Erametsanduse toetuste saamise võimalused ja taotlemine (SA Erametsakeskus, PRIA)

Metsa majandamiseks vajalikud dokumendid
Näiteks vajaminevad dokumendid raie tegemiseks

Ekspertarvamused
Metsaomanikele tekitatud kahju hindamine (ebaseaduslikud raied, ulukite kahju jm) ning haljastuse hindamine

Metsakahjustused
Ulukikahjustuste fikseerimine ja vältimise võimalused; tormikahjustuste likvideerimine ja tormimurru alade majandamine; kahjustatud metsa taastamine; üraski kahjustused

Metsakultuuride rajamine. Raie- ja kahjustatud metsalankide uuendamine. Maapinna ettevalmistamine, kultuuri rajamiseks kasvukohale sobivate metsapuuliikide valik, istutustiheduse ja kasvamamineku hindamine. Põllumaade metsastamine

Rajatud metsakultuuride kasvatamine ja hooldamine; metsataimekasvatus

Raie
(harvedus-, sanitaar- ja uuendusraie) tegemise võimalused (k.a tasuvus); raiete põhimõtted erinevates puistutes; raieala määramine

Õigusalane abi
Metsaseaduse ja metsa majandamise eekirja nõuded. Metsatulude deklareerimine

Metsa tulekaitse
Metsatulekahjude ennetusmeetmete kavandamine ja metsa tuleohutusalane nõustamine. Teostatakse metsatulekaitselisi uuringuid.